mất răng có được miễn nghĩa vụ quân sự không

1
Tư vấn Online?