Đặt Lịch Khám

Thời Gian Làm Việc Các Ngày Trong Tuần

Monday
8.00am - 8.00pm
Lunch: 12.00pm - 12.00pm
8 h. 33 min.
to closing
Tuesday
8.00am - 8.00pm
Lunch: 12.00pm - 12.00pm
8 h. 33 min.
to closing
Wednesday
8.00am - 8.00pm
Lunch: 12.00pm - 12.00pm
8 h. 33 min.
to closing
Thursday
8.00am - 8.00pm
Lunch: 12.00pm - 12.00pm
8 h. 33 min.
to closing
Friday
8.00am - 8.00pm
Lunch: 12.00pm - 12.00pm
8 h. 33 min.
to closing
Saturday
8.00am - 8.00pm
Lunch: 12.00pm - 12.00pm
8 h. 33 min.
to closing
Sunday
8.00am - 4.00pm
Lunch: 12.00pm - 12.00pm
4 h. 33 min.
to closing